Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

Monique0102
9737 9c8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
Monique0102
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatilde tilde
Monique0102
7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaxmonroex xmonroex
Monique0102
1074 3f36
Monique0102
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaDeiji Deiji

May 30 2015

Monique0102
Nic mi nie jest dajcie
mi spokój. Z głową w dłoniach
tak siedzę i siedzę. Jakże im
opowiem o tej długiej
i splątanej drodze.
— różewicz
Monique0102
Mam ochotę zniknąć na kilka dni i pokazać ci, że wcale nie jestem na stałe.
— sytuacja.
Reposted fromcappucinoo cappucinoo viakomplikacja komplikacja
Monique0102
-Czy nie to właśnie oznacza miłość? Że trzeba być blisko drugiej osoby, niezależnie od wszystkiego?
-Czasami miłość nie wystarcza, Clary.
— Cassandra Clare – Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viafakingkrejzi fakingkrejzi
Monique0102
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaampajewska ampajewska
4070 1299 500
Reposted fromwestwood westwood viaMezame Mezame
Monique0102
7444 b16e
3242 2263 500
Reposted fromtaborri taborri viainsanedreamer insanedreamer
Monique0102
Reposted fromillidan illidan
Monique0102
0364 51e5 500
Reposted fromcavovo cavovo
Monique0102
1060 c133
Reposted frommustangs mustangs
Monique0102
6184 e4c3 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viainkacz inkacz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl